Ježíš


Podle toho jsme poznali, co je láska, že on (Ježíš) za nás položil život.
1 J 3,16

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Gabriele Amorth: Moc modlitby v jazycích

Společenství pro Ježíše

Když jsem vykonal první exorcismus, zlý duch mi řekl: „Buď toho necháš, nebo ji zabiji!“ Musel jsem přestat, protože z úst dotyčné dívky vycházelo velké množství krve... Gabriele Amorth: Moc modlitby v jazycích

 

   Existuje ještě jeden druh modlitby, který znovu objevilo Hnutí za obnovu v Duchu svatém. Je to velmi starý způsob modlitby, která má velkou moc nad nepřítelem. Jedná se o modlitbu v jazycích. Vzpomínám si na celou řadu událostí a osvobození, k nimž došlo právě díky chválám a díky této modlitbě. Velmi živě mám na paměti jednu událost, o které jsem vyprávěl také ve své knize Modlitba za osvobození.

   Měli jsme před sebou jednu sedmnáctiletou dívku, která byla soužena velkým množstvím zlých duchů. Když jsem vykonal první exorcismus, zlý duch mi řekl: „Buď toho necháš, nebo ji zabiji!“ Musel jsem přestat, protože z úst dotyčné dívky vycházelo velké množství krve. Pokusil jsem se ještě jednou o exorcismus a podruhé jsem slyšel: „Měj se na pozoru! Zahubím ji tady před tebou! Roztrhám jí plíce na kusy!“ Opět jsem musel přestat. Potřetí jsem zkoušel vykonat exorcismus, bylo to po výslovném souhlasu její rodiny. Pokoušeli jsme se o to v domě její sestry. Ve vzdálenosti pěti kilometrů jsem měl jednu malou skupinu modlících se osob. Začal jsem se exorcismem. Zlí duchové postupně všichni odešli. Zůstal jenom Satan, který jasně říkal: „Já nezmizím!“ Šel jsem k telefonu a spojil se s modlitební skupinou. Řekl jsem jim: “Zaútočte! Modlete se v jazycích!“ Jakmile začali s touto modlitbou, démon byl velmi znepokojen. „Co je to za lidi, kteří tam v dálce zpívají?“ Pak se dívka začala na podlaze svíjet, uslyšeli jsme ránu a satan zmizel. Dívka byla vysvobozena. Já jsme se bál, že zemřela, po chvíli ale přišla k sobě, byla klidná, usmívala se. Byl to právě zpěv v jazycích, který Satan nemohl vystát.

* * * 

Ještě jednou jsem měl možnost zakusit, jakou sílu má modlitba chval a zpěv v jazycích. Platí totiž, že při zpěvu v jazycích je to sám Duch svatý, kdo se modlí, a je to opět Duch svatý, kdo bojuje přímo proti zlému duchu, to jsou ony nevýslovné vzdechy, o nichž mluví svatý Pavel v listu Římanům (srov. Řím 8,26). Této síle zlý duch nemůže žádným způsobem vzdorovat. Jedná se o zápolení mezi Duchem svatým a zlým duchem. 

(z knihy Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři)

(ilustrační obrázek)

   O modlitbě v jazycích v Bibli (vše Nový zákon):

   A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Mk 16,15-20

* * *

   A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Sk, 2,3-4

* * *

   Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu…. 1 Kor 12,30-31

* * *

   Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1 Kor 13,1

* * *

   Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;… 1Kor 13,8-9

* * *

   Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení - ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. 1Kor 14,1-5

* * *

   Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna. Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš? Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ve shromáždění však - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení. 1Kor 12-19

* * *

   Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte? Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: "Vskutku je mezi vámi Bůh!" Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. 1Kor 14,22-28

* * *

    A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a spořádaně. 1 Kor 14,39-40

 

   Osoba P. Gabriele Amortha podle Wikipedie:

   P. Gabriele Amorth (* 1925 Modena) je římskokatolickým knězem a jedním z nejznámějších žijících exorcistů.  Vystudoval práva a je členem Společnosti svatého Pavla. Jako žurnalista je známý četnými články ve Famiglia Cristiana a řízením měsíčníku Madre di Dio. Je členem Mezinárodní papežské mariánské akademie a zakladatelem Mezinárodní asociace exorcistů. V současné době vykonává z pověření vikáře Uga Polettiho službu exorcisty v římské diecézi.
   Vydání jeho knih o exorcismu bylo významným milníkem jak pro literární historii, tak pro vnímání exorcismu veřejností, šlo totiž o první literární díla věnující se exorcismu hlouběji určená pro veřejnost vůbec.

 

Zobrazeno 28152x od 12. 02. 2012
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 808x, aktuálně 3.17 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví